Lions Quest – ohjelma täyttää jo 30 vuotta 🇸🇪

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Korona-ajasta huolimatta Lions Quest Elämisentaitoja-ohjelma on pyörinyt syyskauden täydellä teholla ja kaikki koulutukset toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Lämpimät kiitokset B-piirin klubeille, jotka olette tukeneet opettajien pääsyä näille kursseille. Kurssien palaute on ollut todella loistavaa ja opettajat ovat saaneet työkaluja arjen pyöritykseen kouluissa.

Elämisentaitoja Lions Quest -peruskoulutus antaa 5 – 25 -vuotiaiden parissa toimiville opettajille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun. Kevätkaudella 2021 tämä peruskoulutus järjestetään 4.-5.3.2021 Helsingissä. Nyt kannattaa ottaa yhteyttä jo lähialueiden kouluihin ja tarjota opettajille tätä kouluttautumismahdollisuutta.

Liikuntaseurojen valmentajille on tarjolla oma Elämisentaitoja -koulutus. Elämisentaitoja Lions Quest -koulutus auttaa valmentajaa ymmärtämään oman toimintansa vaikutuksia sekä miten ja millaisia taitoja 5 – 25 -vuotiaille lapsille ja nuorille tulisi lajitaitojen lisäksi opettaa. Urheiluharrastus on mahtava tilaisuus oppia toisten huomioimista, kärsivällisyyttä sekä vuorovaikutustaitoja – siis taitoja, joista lapset hyötyvät lopun elämäänsä. Koulutuksissa pohditaan myös palautteen antamista sekä muun muassa vanhempien roolia valmennustoiminnassa. Toistaiseksi valmentajien koulutus on maksutonta. Seuraava liikuntaseurojen valmentajille suunnattu kurssi on jo 23.1.2021 Vantaalla Tikkurilassa. Tätäkin koulutusta saa markkinoida lähialueen seuroille.

Lisätietoja Lions Quest- toiminnasta löytyy osoitteesta www.lionsquest.fi. B-piirin Lions Quest -toimikunnan puheenjohtajana autan mielelläni klubeja kaikissa Lions Quest -toimintaan liittyvissä asioissa. Minuun saa parhaiten yhteyden sähköpostitse kristiina.jantti(at)lions.fi.

Lions Quest – programmet fyller 30 år

Trots coronan har Lions Quest programmet Kunskap för livet under hösten fortsatt med full effekt och alla utbildningar har slutförts programenligt. Ett varmt tack till B-distriktets klubbar som har stött lärare och möjliggjort deltagande i kurserna. Responsen från utbildningen har varit utmärkt och lärarna har fått verktyg till sin vardag i skolorna

Grundkursen i Lions Quest – Kunskap för livet ger lärare och övriga uppfostrare som jobbar med 2-25 åringar verktyg för att skapa gruppsammanhållning i elevgrupper, och i att öva kunskaper för livet. Den här grundkursen anordnas på våren 4-5.3.2021 i Helsingfors. Det lönar sig att redan nu kontakta med skolorna i ert närområde och erbjuda lärarna denna möjlighet till utbildning.

Det finns en skild utbildning i Kunskaper för livet för tränare inom idrottsföreningarLions Quest – Kunskap för livet hjälper tränarna att förstå hur deras verksamhet påverkar och vilka kunskaper som förutom grenspecifika uppgifter som borde ges 2-25-åriga barn och ungdomar. Idrottshobby är ett utmärkt tillfälle att lära sig ta andra i beaktande, att vara tålmodig, att kommunicera – alltså kunskaper som barnen har nytta av under resten av sitt liv. I utbildningen lär man sig också att ge respons samt vilken föräldrarnas roll är i träningsverksamheten. Tills vidare är utbildningen gratis. Nästa kurs riktad till tränare i idrottsföreningar är redan 23.1.2021 i Dickursby i Vanda. Även den här utbildningen kan marknadsföras bland föreningarna på er ort.

Mer uppgifter om Lions Quest finns på adressen www.lionsquest.fi. I egenskap av ordförande för Lions Quest kommittén i B-distriktet hjälper jag gärna klubbarna i alla ärenden som gäller Lions Quest. Jag nås bäst på min e-postadress kristiina.jantti@lions.fi.


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin