Lions-Piiri 107-B ry säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lions-Piiri 107-B ry, josta käytetään näissä säännöissä nimeä piiri. Piirin kotipaikka on Helsinki.Tarkoitus ja toimintamuodot

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Piiri on osa The International Association of Lions Clubs -järjestön ja Suomen Lions-liitto ry:n organisaatioita.

The International Association of Lions Clubs -järjestöä kutsutaan näissä säännöissä järjestöksi ja Suomen Lions-liitto ry:tä liitoksi, joka on järjestön moninkertaispiiri (Multiple District) 107. Lionsklubit, joita näissä säännöissä kutsutaan klubiksi, ovat järjestön rekisteröimiä, oikeustoimikelpoisia yhdistyksiä.

Piiri on järjestön ja liiton määrittämän toiminta-alueensa klubien keskuselin. Piirin toiminta-alue on järjestön hyväksymä liiton osapiiri, jonka rajat on määritelty liiton määrittelemän piirijaon mukaisesti. Piiri on jaettu järjestön sääntöjen mukaisesti alueisiin ja lohkoihin virkailijoineen.

Piirin tarkoituksena on toimia alueensa klubien yhdyssiteenä ja neuvovana keskuselimenä sekä tukea ja ohjata niiden toimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri:

 • Tukee ja ohjaa jäsenklubiensa toimintaa.
 • Hankkii ja levittää alan tietoutta sekä järjestää valmennusta ja opastusta klubien virkailijoille, uusille klubien jäsenille (lioneille) ja muille jäsenille sekä puolisoille.
 • Järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia.
 • Voi julkaista piirilehteä ja ylläpitää omaa verkkosivustoa sekä toimia sosiaalisessa mediassa.

Piiri ja sen jäsenklubit ovat voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä yhdistyksiä.

3. Jäsenyys

Piirin jäseniä ovat kaikki Lions-Piiri 107-B:n ry:n hallituksen hyväksymät piirin alueella toimivat järjestön rekisteröimät perustamiskirjan omaavat oikeustoimikelpoiset klubit, jotka suorittavat järjestön, liiton ja piirin määräämät liittymis- ja jäsenmaksut. Klubit ovat velvollisia noudattamaan

järjestön, liiton ja piirin sääntöjä sekä piirin kokouksessa tehtyjä päätöksiä.

Lions-Piiri 107-B:n ry:n hallituksen kokouksessa todetaan piirin alueelle perustetut uudet klubit ja niiden ottaminen piirin jäseniksi sekä piirin alueella lakanneet klubit. Samoin todetaan mahdolliset klubien yhdistymiset.

4. Virkailijat

Piirin virkailijoita ovat piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri, alueiden puheenjohtajat (jos virkaa käytetään piirikuvernöörin toimikauden aikana), lohkojen puheenjohtajat, piirisihteeri ja rahastonhoitaja.

Jokaisen virkailijan tulee kuulua johonkin hyvässä asemassa olevaan klubiin, hyvässä asemassa olevana jäsenenä. Hyvässä asemassa oleva klubi ja jäsen on määritelty järjestön ja liiton säännöissä ja ohjesäännöissä.

5. Lions-Piiri 107-B ry:n hallitus ja Piirineuvosto

5.1 Lions-Piiri 107-B:n ry:n hallitus

Lions-Piiri 107-B ry:n hallituksessa on 4-5 äänivaltaista jäsentä, jotka ovat piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri, piirisihteeri ja rahastonhoitaja.

Lions-piiri 107-B ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja se on päätösvaltainen, jos kokoukseen osallistuu vähintään kolme jäsentä.

Lisäksi Lions-Piiri 107-B ry:n hallituksen kokouksiin on osallistumisoikeus piirin jäsentyöryhmän koordinaattorilla -GMT, piirin johtajakoulutusryhmän koordinaattorilla -GLT, piirin palveluryhmän koordinaattorilla -GST ja piirin LCIF-koordinaattorilla sekä viestintätoimikunnan puheenjohtajalla, edellisen kauden piirikuvernöörillä ja Leojen valitsemalla edustajalla.

5.2 Piirineuvosto

Piirineuvosto on Lions-säännöissä District Cabinet.

Piirineuvostoon kuuluvat äänivaltaisina jäseninä Lions-Piiri 107-B ry:n hallituksen jäsenet ja Lions-Piiri 107-B ry:n yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistumisoikeuden omaavat ja 1-20 muuta jäsentä sisältäen alueiden puheenjohtajat (jos virkaa käytetään piirikuvernöörin toimikaudella) ja lohkojen puheenjohtajat.

Piirineuvoston kokouksiin voi osallistua piirikuvernöörin päätännän mukaisesti asiantuntijajäseniä ja toimikuntien puheenjohtajia, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Piirineuvoston puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. Piirineuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen äänivaltaisista jäsenistä ja piirikuvernööri tai jompikumpi varapiirikuvernööreistä on läsnä.

Kansainvälisen valtuutuksensa piirikuvernööri saa vuosittaisessa järjestön maailmankokouksessa.

Kaikilla hyvässä asemassa olevilla entisillä piirikuvernööreillä, jotka ovat jäseninä piirin klubeissa, on kansainvälisten sääntöjen mukaisesti läsnäolo- ja puheoikeus Piirineuvostossa.

Lions-Piiri 107-B ry:n hallituksen ja Piirineuvoston toimikausi on 1.7.-30.6.

6. Piirineuvoston kokoontuminen

Piirineuvosto kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessaan estyneenä varapiirikuvernöörin kutsusta vähintään neljä kertaa toimikaudessa, elo-syyskuussa, marraskuussa, tammihelmikuussa ja maalis-huhtikuussa. Kokouskutsu toimitetaan piirineuvoston jäsenille ja läsnäolo-oikeutetuille kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään neljätoista ja enintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää piirikuvernööri tai hänen estyneenä ollessaan 1. tai 2. varapiirikuvernööri. Kokouksen kutsu on lähetettävä sovitulla sähköisellä viestintävälineellä vähintään seitsemän ja enintään neljätoista päivää ennen kokousta.

Piirineuvoston kokoukseen ja ylimääräiseen piirineuvoston kokoukseen voi osallistua piirikuvernöörin niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai se voidaan järjestää piirikuvernöörin päätöksellä pelkästään tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisesta tai kokouksen järjestämisestä etäyhteydellä on mainittava kokouskutsussa.

7. Erottaminen

Piirikuvernööri voidaan erottaa virasta kansainvälisen hallituksen 2/3 ääntenenemmistöllä Kansainvälisen ohjesäännön Luvun V, Artiklan IX mukaisesti, jonka piirikokous tai piirin ylimääräinen kokous vahvistaa vähintään kaksi kolmasosan 2/3 äänten enemmistöllä.

Piirineuvoston jäsenet lukuun ottamatta piirikuvernööriä voidaan erottaa virasta piirikokouksen tai piirin ylimääräisen kokouksen päätöksellä, jos erottamista kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa 2/3 kokouksessa annetuista äänistä.

8. Piirikokous

Piirin vuosikokous eli piirikokous pidetään huhti-toukokuussa kuitenkin ennen liiton vuosikokousta ja sen tulee olla päättynyt vähintään 30 päivää ennen järjestön kansainvälistä vuosikokousta. Kokouskutsu ja asialista lähetetään piirin klubeille piirikuvernöörin kirjeellä tai sovitulla sähköisellä viestintävälineellä viimeistään 30 päivää ennen kokousta. Piirikuvernöörin ollessa estyneenä kutsun lähettää varapiirikuvernööri. Piirikokouksen päivämäärän, ajan ja paikan päättää piirikokous edeltävässä kokouksessaan.

Piirikokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Päätöksen etäosallistumisesta tekee Lions-Piiri 107-B ry:n hallitus. Etäosallistumisesta on mainittava kokouskutsussa.

Klubin on ilmoitettava piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehdokkaansa tai asiansa, jonka se haluaa käsiteltäväksi piirikokouksessa kirjallisesti toimivaltaiselle piirikuvernöörille viimeistään tammikuun 15. päivänä. Ehdokkaiden on täytettävä järjestön ja liiton sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaiset vaatimukset. Piirineuvosto käsittelee edellä mainitut asiat tammihelmikuun piirineuvoston kokouksessa.

Jos piirikuvernöörin tai varapiirikuvernöörin virka tulee avoimeksi, valitaan uusi piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri jäljellä olevaksi kaudeksi järjestön ja liiton sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaisesti.

Piirikokous hyväksyy piirin johto- ja taloussäännön.

9. Äänimäärät piirikokouksessa

Jokainen perustamiskirjan saanut klubi, joka on suorittanut maksunsa järjestölle, liitolle ja piirille saa valtuuttaa piirikokoukseen yhden valitsijahenkilön jokaista täyttä kymmentä jäsentä kohden ja mikäli jäsenmäärä ylittää vähintään viidellä täyden kymmenluvun, vielä valtuuttaa yhden valitsijahenkilön. Edellä mainittu jäsenmäärä määräytyy piirikokousta edeltävän maaliskuun ensimmäisenä päivänä

jäsenrekisterissä olevan jäsenmäärän mukaan, jolloin jäsenmäärään lasketaan vain ne jäsenet, jotka ovat olleet klubin jäseniä kyseisenä päivänä vähintään vuoden ja yhden päivän. Joka tapauksessa klubi saa valtuuttaa vähintään yhden valitsijahenkilön.

Jokaisella hyvässä asemassa olevalla klubilla, joka on perustettu vuosikokousta edeltävän vuoden maaliskuun 1. päivän jälkeen ja joka on merkitty jäsenrekisteriin viimeistään vuosi-kokousvuoden maaliskuun 1. päivään mennessä, on oikeus valtuuttaa yksi valitsijahenkilö.

Jokainen läsnä oleva valitsijahenkilö saa äänestää vain yhdellä äänellä jokaisesta täytettävästä virasta ja asiasta, josta piirikokous päättää. Ellei toisin ole määrätty, päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tasatuloksen sattuessa vaaleissa ratkaisee arpa, muutoin tulee valituksi se esitys, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Jokaisen valitsijahenkilön tulee kuulua johonkin hyvässä asemassa olevaan klubiin piirissä, hyvässä asemassa olevana jäsenenä. Klubi saavuttaa hyvän aseman suorittamalla velkana olevat maksunsa järjestölle, liitolle ja piirille. Hyvä asema on saavutettava ennen kuin valtakirjojen tarkastus po. kokousta koskevien sääntöjen mukaan päättyy.

Klubin on myönnettävä jäsenenä toimivalle ja hyvässä asemassa olevalle nykyiselle tai entiselle piirikuvernöörille valtuutus osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä vuosikokouksiin. Heitä ei lasketa klubinsa edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa.

Vaalit suoritetaan salaisella äänestyksellä, jossa piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehdokkaiden on saatava läsnä olevien ja äänestävien edustajien yksinkertainen ääntenenemmistö, jotta hänet voidaan julistaa valituksi. Ääntenenemmistön määritelmä on yksi ääni enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä lukuun ottamatta tyhjiä äänestyslippuja ja pidättymistä äänestämästä. Jos vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa yksinkertaista ääntenenemmistöä, suoritetaan toinen äänestys kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken.

Valtuutettu edustaja ei saa siirtää klubilta saamaansa valtakirjaa toiselle.

10. Päätösvaltaisuus

Piirikokouksen päätösvaltaisuus voidaan todeta, kun kokous on oikein koolle kutsuttu ja kun piirikokouksen puheenjohtajana toimiva piirikuvernööri tai 1. tai 2. varapiirikuvernööri on läsnä ja kokousvirkailijat saadaan valittua läsnäolijoiden keskuudesta. Piirikokouksen puheenjohtajana voi toimia myös piirikokouksen valitsema henkilö. Piirikokouksen sihteerinä toimii piirisihteeri tai hänen ollessaan estyneenä kokouksen valitsema sihteeri.

11. Ylimääräinen piirikokous

Lions-Piiri 107-B:n ry:n hallituksen jäsenistä kahden kolmasosan vaatimuksesta voidaan kutsua koolle ylimääräinen piirikokous aikana ja paikassa, jonka Lions-Piiri 107-B:n ry:n hallitus katsoo sopivaksi.

Ylimääräinen piirikokous pidetään, milloin piirikokous itse niin päättää tai jos vähintään yksi kymmenesosa piirin klubeista sitä Lions-Piiri 107-B ry:n hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ylimääräistä piirikokousta on asianmukaisesti pyydetty.

Piirisihteerin tulee ilmoittaa piirin klubeille ylimääräisestä kokouksesta, sen ajankohdasta ja paikasta sekä tarkoituksesta vähintään 30 päivää ennen kyseisen kokouksen alkua. Ylimääräiseen piirikokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Päätöksen etäosallistumisesta tekee Lions-Piiri 107-B ry:n hallitus. Etäosallistumisesta on mainittava kokouskutsussa.

12. Piirikokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Esitetään edellisen piirikuvernöörin ja Piirineuvoston toimintakertomus päättyneeltä toimintakaudelta -IPDG
 2. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus päättyneeltä toimintakaudelta. -CT
 3. Vahvistetaan päättyneen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös.
 4. Päätetään päättyneen kauden piirikuvernöörin, Lions-Piiri107-B ry:n hallituksen ja Piirineuvoston vastuuvapaudesta.
 5. Esitetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, talousarvio ja piirin johto- ja taloussääntö. -1. VDG
 6. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksusta, liittymismaksusta ja mahdollisista muista maksuista.
 7. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, talousarvio ja piirin johto- ja taloussääntö.
 8. Päätetään varapiirikuvernöörien määrä, joko yksi tai kaksi
 9. Päätetään Lions-Piiri 107-B ry:n hallituksen jäsenten määrä, joko neljä tai viisi
 10. Valitaan piirikuvernööri.
 11. Valitaan 1. varapiirikuvernööri.
 12. Valitaan tarvittaessa 2. varapiirikuvernööri.
 13. Todetaan vaalin tulokset.
 14. Valitaan piirisihteeri ja piirin rahastonhoitaja 1. varapiirikuvernöörin ehdotuksesta -1. VDG
 15. Todetaan Lions-Piiri 107-B ry:n hallitus seuraavaksi toimikaudeksi.
 16. Esitetään ja vahvistetaan henkilöt seuraavan kauden Piirineuvostoon. -1. VDG
 17. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimintakaudeksi.
 18. Valitaan tarvittaessa piirin ehdokas liiton ehdokkaaksi järjestön kansainväliseen hallitukseen.
 19. Valitaan tarvittaessa piirin edustajat Lions-toimintaa lähellä oleviin yhteisöihin.
 20. Käsitellään piirin jäsenklubien ja Piirineuvoston aloitteet ja Piirineuvoston niistä antamat lausunnot.
 21. Päätetään seuraavan kauden piirikokouksen päivämäärä, aika ja paikka.
 22. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirikokouksen hyväksytty pöytäkirja lähetetään 30 päivän kuluessa kokouksesta jokaiselle jäsenklubille kirjeellä tai sovitulla sähköisellä viestintävälineellä. Pöytäkirja voidaan hyväksyä myös sähköisesti.

13. Nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttöoikeus

Piirin nimen on oikeutettu kirjoittamaan piirikuvernööri yksin tai varapiirikuvernööri yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka Lions-Piiri 107-B ry:n hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.

Piirin pankkitilien laajat käyttöoikeudet ovat piirikuvernöörillä ja piirin rahastonhoitajalla sekä Lions-Piiri 107-B ry:n hallituksen valtuuttamalla henkilöllä.

LCIF-hankkeisiin avattavien pankkitilien tilinkäyttöoikeudet ovat piirikuvernöörillä ja rahastonhoitajalla sekä Lions-Piiri 107-B ry:n hallituksen valtuuttamalla henkilöllä.

14. Piiriraha

Liitto maksaa piirille piirirahaa liiton piirirahaohjeen mukaisesti, minkä käytöstä tehdään liitolle erillinen selvitys. Mahdollinen piirille syntynyt säästö siirretään piirin tulevan toimintakauden varainkäyttöön ja sen tulee ilmetä po. Toimintakauden tilinpäätöksessä.

15. Varainkeräykset, rahastot ja lahjoitukset ja elinkeinotoiminta

Lions-Piiri 107-B ry:n hallitus tekee päätöksen mahdollisista hyväntekeväisyysvarainkeräyksistä piirin aktiviteettien rahoittamiseksi. Piirillä voi olla myös omatoimista vastikkeellista varainhankintaa.

Liiton, piirin ja klubin toimenpitein tai määrättyä tarkoitusta varten kerätyistä varoista ei saa suorittaa muita kuin kyseisestä keräyksestä aiheutuneita kuluja.

Piiri voi muodostaa rahastoja toimintansa tukemiseen ja ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Piiri voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy liiton, piirin, klubien ja järjestön säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen tai liittyy tarkoituksen toteuttamisen rahoittamiseen.

16. Toiminta- ja tilikausi

Piirin toiminta- ja tilikausi alkaa 1. heinäkuuta ja päättyy seuraavan kesäkuun 30. päivään.

17. Toiminnantarkastus

Piirillä on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajalle kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja se on palautettava Lions-Piiri 107-B ry:n hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen Piirineuvoston tammihelmikuun kokousta.

Toiminnantarkastus tehdään noudattaen voimassa olevia Suomen yhdistyslakia, tilintarkastuslakia ja kirjanpitolakia.

18. Piirin purkautuminen ja lakkauttaminen

Päätös piirin purkamisesta tehdään piirikokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan enemmistö annetuista äänistä. Piirin purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat ja omaisuus käytetään Lions-toimintaan.

19. Sääntömuutos

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirikokouksen päätöksellä, jos esitys on saanut vähintään kolmen neljäsosan 3/4 kannatuksen annetuista äänistä.

20. Sääntömuutosesitys

Sääntömuutosesitykset lähetetään kirjeitse tai sovitulla sähköisellä viestintävälineellä piirin jäsenklubeille sekä entisille piirikuvernööreille vähintään kolmekymmentä päivää ennen piirikokousta, jossa näistä muutoksista tullaan päättämään.

21. Voimaantulo

Sääntömuutos astuu voimaan sen jälkeen, kun yhdistysrekisteri on sen hyväksynyt ja rekisteröinyt.

22. Muut säännöt ja määräykset

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan ensisijaisesti voimassa Olevia Suomen yhdistyslain määräyksiä, toissijaisesti järjestön sääntöjä ja ohjesääntöjä ja tämän jälkeen liiton sääntöjä ja ohjesääntöjä.