Mika Pirttivaara puheenjohtajaksi ja Nina Moilanen varapuheenjohtajaksi

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Mika Pirttivaara Suomen Lions-liiton puheenjohtajaksi

Liiton varapuheenjohtaja, LC-Tapiolan Mika Pirttivaara valittiin liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2023- 2024 Espoon vuosikokouksessa Otaniemessä. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita.

Pirttivaaran tavoitteena on auttaa klubeja ja piirejä menestymään työssään tiimityötä vahvistamalla. Hän haluaa kehittää liiton toimintaa avoimempaan vuorovaikutukseen ja tiiviimpään yhteistyöhön muun yhteiskunnan kanssa. ”Pidetään suunta kirkkaana ja avoimena”, Pirttivaara painottaa.  

Nina Moilanen varapuheenjohtajaksi

Vuosikokous valitsi äänestäen varapuheenjohtajaksi Nina Moilasen LC-Vihdistä.  Äänestyksessä annettiin 569 ääntä, joista Moilanen sai 387. Vastaehdokas Raimo Sillanpää LC- Vaasasta sai 165 ääntä.

Moilanen muistutti puheessaan, että Lions-järjestö on merkittävin auttaja maassamme. Myös hän haluaa tiivistää yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Moilanen toivoo, että järjestö saisi uusia jäseniä tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua aktiviteetteihin ennen jäsenyyttä.  Moilanen toteaa: ”On tärkeää saada myös nuoria mukaan merkitykselliseen työhön.”

Kaisu Miettinen LC-Oulunsalosta kertoo äänestäneensä Moilasta. Hän tuntee Moilasen strategiatyöryhmästä. Ninalla on osaamista ja intensiteettiä johtotehtävissä. Miettinen kertoo, että Ninalla on myös hyvät sosiaaliset taidot, joten hän uskoo Ninan onnistuvan strategiatyön viemisessä käytäntöön. Kaikessa hänen työssään näkyy tavoitteellinen toiminta ja innostus kasvaa leijonahengessä. 

Sirpa Havu

🇸🇪 Samma på svenska:

Mika Pirttivaara vald till ordförande för Finlands Lionsförbund

LC-Tapiolas vice ordförande Mika Pirttivaara valdes till förbundets ordförande för perioden 2023-2024 vid förbundets årsmöte i Otaniemi, Esbo. Han hade inga motkandidater.

Pirttivaaras mål är att hjälpa klubbarna och distrikten att lyckas i sitt arbete genom att stärka teamarbetet. Han vill utveckla förbundets verksamhet genom öppnare kommunikation och närmare samarbete med övriga samhället. ”Vi håller riktningen klar och öppen”, betonar Pirttivaara.

Nina Moilanen vald till vice ordförande

Vid omröstningen valdes Nina Moilanen från LC-Vihdistä till vice ordförande. Det avgavs 569 röster, varav Moilanen fick 387 röster. Motkandidaten Raimo Sillanpää från LC-Vasa fick 165 röster.

Moilanen påminde i sitt tal om att Lions-organisationen är den viktigaste hjälparen i vårt land. Även hon vill fördjupa samarbetet med andra organisationer. Moilanen hoppas att organisationen ska få nya medlemmar genom att erbjuda möjligheter att delta i aktiviteter innan medlemskapet. Moilanen konstaterar: ”Det är viktigt att också få unga människor att delta i meningsfullt arbete.”

Kaisu Miettinen från LC-Oulunsalo berättar att hon röstade på Moilanen. Hon känner Moilanen från strategiarbetsgruppen. Nina har kompetens och intensitet i ledande befattningar. Miettinen säger att Nina också har goda sociala färdigheter, så hon tror att Nina kommer att lyckas föra strategiarbetet till praktiken. I allt sitt arbete syns en målinriktad verksamhet och entusiasm för att växa i lejonandanet.

Sirpa Havu


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin