Vuosikokouksen juhlapuheessa korostettiin lioneiden merkitystä johtajina ja inspiraation lähteenä

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Dr. Patti Hill käsitteli puheessaan neljää painopistettä, jotka oli asetettu johtajuuden, innovatiivisuuden ja säätiön tukemisen edistämiseksi. Hän kehui Suomen lionien sitoutumista ja saavutuksia näiden painopisteiden toteuttamisessa. Puheessaan hän korosti Suomen lionien mainetta johtajina, innovaattoreina ja myötätuntoisina humanitaareina.

Lions-liiton vuosikokouksen juhlapuheessa esiintynyt Dr. Patti Hill korosti Suomen lionien ja leojen merkittävää panosta palvelutyössä. Hän kiitti lämpimästi kokouksen järjestäjiä ja Suomen lionien johtajia heidän omistautuneesta työstään.

Dr. Patti Hillin juhlapuhe vuosikokouksen avajaisissa

Hän kannusti kaikkia pohtimaan, kuinka vahvistaa järjestöä, rakentaa uusia kasvumalleja ja asettaa kunnianhimoiset tavoitteet. Hän korosti yhteisön tarvetta inspiraatioon ja kiitti Suomen lionien inspiroivaa palvelutyötä, johon hän oli mm. tutustunut edellisenä päivänä Lahdessa. Hän kehotti klubien jäseniä toimimaan roolimalleina ja johtamaan kaikkia mukaan palvelutyöhön.

Puheessa korostettiin myös klubijäsenyyden merkitystä. Hän kannusti klubien jäseniä kutsumaan uusia jäseniä mukaan ja laajentamaan lioneiden vaikutusta yhteisöissä. Hän muistutti, että tarpeet eri yhteisöissä tulevat kasvamaan, ja enemmän vapaaehtoisia tarvitaan vastaamaan näihin tarpeisiin.

Puheessa oli vahva viesti yhteisöpalvelun merkityksestä ja lioneiden roolista johtajina ja inspiraation lähteenä. Puhe herätti innostusta ja kannusti kuulijoita jatkamaan arvokasta työtään yhteisöjen hyväksi.

Iltajuhlassa kysyin Pattilta kuinka kanadalainen ja suomalainen lions-toiminta eroavat toisistaan. Pattin mielestä Kanada ja pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ovat aika lähellä toisiaan. Siksi myös lions-toiminta näyttää samankaltaiselta molemmissa maissa. Esimerkkinä hän kertoi, että myös Kanadassa lionit auttavat sinne tulleita kymmeniä tuhansia Ukrainalaisia pakolaisia.

Kiitämme Pattia osallistumisesta vuosikokoukseen ja arvokkaasta tuesta suomalaiselle lions-työlle.

Lue lisää


🇸🇪 Samma på svenska:

Dr. Patti Hill tog upp fyra prioriteringar i sitt tal, som hade fastställts för att främja ledarskap, innovation och stöd till stiftelsen. Hon berömde Finlands lejons engagemang och prestationer i genomförandet av dessa prioriteringar. I sitt tal betonade hon Finlands lejons rykte som ledare, innovatörer och medkännande humanitära.

Dr. Patti Hill, som talade vid Lionsförbundets årsstämma, betonade det betydande bidraget som Finlands lejon och leojoner gör inom tjänstearbetet. Hon tackade varmt mötesarrangörerna och ledarna för Finlands lejon för deras hängivna arbete.

Hon uppmanade alla att fundera över hur man kan stärka organisationen, bygga nya tillväxtmodeller och sätta ambitiösa mål. Hon betonade samhällets behov av inspiration och tackade Finlands lejon för deras inspirerande tjänstearbete, som hon bland annat hade bekantat sig med i Lahtis dagen innan. Hon uppmanade klubbmedlemmarna att vara förebilder och att leda alla in i tjänstearbetet.

Talet betonade också betydelsen av klubbsmedlemskap. Hon uppmanade klubbmedlemmarna att bjuda in nya medlemmar och att utvidga lejonens inflytande i samhällena. Hon påminde om att behoven inom olika samhällen kommer att öka och att fler volontärer behövs för att möta dessa behov.

Talet hade ett starkt budskap om betydelsen av samhällstjänst och lejonens roll som ledare och inspirationskälla. Talet väckte entusiasm och uppmuntrade lyssnarna att fortsätta sitt värdefulla arbete för samhällena.

Under kvällsfesten frågade jag Patti hur den kanadensiska och finska lejonverksamheten skiljer sig åt. Enligt Patti är Kanada och de nordiska välfärdssamhällena ganska lika varandra. Därför ser även lejonverksamheten liknande ut i båda länderna. Som exempel berättade hon att lejonen i Kanada också hjälper tiotusentals ukrainska flyktingar som har kommit dit.

Vi tackar Patti för hennes deltagande i årsstämman och för det värdefulla stödet till den finska lejonverksamheten.

Läs mer


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin